به اطلاع میرساند از این پس کلیه فرایندهای مربوط به همایش از طریق سامانه ISC به آدرس http://conf.isc.gov.ir/literarytheory6th انجام می گیرد. بنابراین لطفا مقالات خود را از طریق سامانه مذکور ثبت و پیگیری نمائید. با تشکر

 • نظریه های ساخت گرا
  • فرمالیسم
  • ساختگرایی
  • ریخت شناسی
  • روایت شناسی
 • مطالعات روانشناختی
  • ​رویکرد روانکاوانه فروید
  • رویکرد روانکاوانه یونگ
  • رویکرد روانکاوانه لاکان
 • مطالعات جامعه شناسی در تحلیل متون
  • ​نظریه ساختگرای تکوینی گلدمن
  • نظریه های میدان بوردیو
 • نشانه شناسی و ادبیات
 • چندصدایی و تحلیل متن
 • پسا ساختارگرایی در ادبیات
  • ​ساخت شکنی
  • تحلیل گقتمان
  • تاریخ گرایی نوین
  • بینامتیت
  • نقد پسا استعماری
 • آسیب شناسی ترجمه نظریه های ادبی 
 • آسیب شناسی کاربست نظریه های ادبی در مطالعات ادبی
 • سایر پژوهش های مرتبط با نظریه های ادبی و نقد متون

مهلت ارسال مقالات تا 20 مهرماه 96