امروز جمعه, 23 مهر,1400

دلایل و اهداف برگزاری همایش:

هدایت توجه پژوهش گران و مدیران به موضوعات و اولویت های تصمیم گیری و سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصاد کشور به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی جهت پیشگیری از آسیب پذیری و بازدارندگی اقتصادی 

نوع همایش : ملی

محورهای همایش:

 1. راهبرد های سیاست گذاری توسعه کارآفرینی مولد
 2. راهبرد های سیاست گذاری توسعه نوآوری و فناوری
 3. راهبرد های تکمیل زنجیره های تولید، صنایع بالادستی و پائین دستی جهت تقویت و زایش فرصت های رقابت پذیری اقتصاد کشور
 4. سیاست ها و برنامه های تسهیل محیط کسب و کار کشور جهت پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از بخش های تولید مولد
 5. راهبرد های اصلاح ساختار اقتصادی ایران ( تکمیل سامانه های اطلاعاتی، اصلاح نظام بانکی و تامین مالی، اصلاح نظام مالیاتی، و...)
 6. راهبرد ها، برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصاد دیجیتال، کارآفرینی دیجیتال و کسب و کار های دیجیتال در خدمت بخش تولید مولد
 7. راهبرد های سیاستگذاری و مدیریت تجارت خارجی ( دیپلماسی تجاری، تنوع سبد صادراتی کشور، تنوع کشور های مقصد صادراتی ...)
 8. راهبرد های و سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان و زنجیره های استارت آپی، شتاب دهنده ها، تجاری سازی، صادرات دانش بنیانی
 9. راهبرد های تقویت پیچیدگی اقتصادی، پیشگیری از خام فروشی، هدف گذاری افزایش ارزش افزوده صادرات و رقابت پذیری اقتصادی
 10. اقتصاد سیاسی امنیت اقتصادی، مدیریت ریسک های داخلی و بین المللی اقتصاد، سیاست گذاری دیپلماسی اقتصادی تعامل بهینه در جهان
 11. راهبرد ها، سیاست ها و برنامه های عملیاتی توسعه بازار سرمایه، ارتقا دموکراسی اقتصادی، اقتصاد مردمی ، و توسعه اقتصاد تعاون از مسیر بازار سرمایه
 12. اصلاح نظام مالی دولت، بودجه ریزی عملیاتی، استقرار حسابداری تعهدی در بخش عمومی، ارتقاء ضریب نفوذ نظارت و ارزشیابی در ارزیابی عملکرد مدیران و سازمان های دولتی برای ارتقاء پاسخگویی، بهره وری، حکمرانی چابک و بهینه
 13. راهبرد ها و الگوهای توسعه بومی ، الگوی توسعه اسلامی – ایرانی، نظام برنامه ریزی دانش محور، عملکرد برنامه آمایش سرزمین کشور
 14. راهبرد های و سیاست های توسعه اشتغال مولد، کاهش بیکاری با سیاست های توانمند سازی جوانان، زنان، ارتقاء مشارکت اقتصادی، بهره مندی از کلیه ظرفیت های انسانی، طبیعی و مزیت های منطقه ای
 15. اصلاح و توسعه نظام نهادی با اصلاح رویه های عملیاتی اصلاح نظام های انگیزشی رشد و پیشرفت، با سازوکار های نظارت و ارزشیابی جهت مبارزه با رانت جویی و فرصت هایی که از مجرای برنامه ریزی، شیوه نامه ها و عملکرد ایجاد می گردد و هدایت انرژی و منابع انسانی به بخش های مولد، نوآور، دانش بنیان و فناورانه  

دبیر علمی: علی کارشناسان

دبیر اجرایی: باقر ادبی فیروزجایی

 اعضاء کمیته علمی:

دکتر مصیب پهلوانی دانشیار اقتصاد،

دکتر ابوالقاسم مهدوی دانشیار اقتصاد

دکتر محمد حسین کریم دانشیار اقتصاد

دکتر محمود صمصامی ، استاریار اقتصاد

دکتر منصور گرکز دانشیار مدیریت مالی

دکتر ابراهیم عباسی دانشیار مدیریت مالی

دکتر احسان سلیمی سودرجانی استادیار اقتصاد

دکتر رضا مظهری، استادیار اقتصاد

دکتر مصیب عباسی استادیار حقوق

دکتر حسن دلیری استادیار اقتصاد

دکترمحمد مهدی شهرازی، استادیار اقتصاد

دکتر مسعود خیراندیش، استادیار اقتصاد

دکتر محسن محمدی خیاره، استادیار اقتصاد

دکتر هادی ثنایی پور، استادیار کارآفرینی

دکتر مرضیه اسعدی، استادیار اقتصاد

دکتر سید محمد رضا حسینی استادیار اقتصاد

دکتر وحید اسکو، استادیار حسابداری،

دکتر هادی امینی، استادیار حسابداری،

دکتر مهدی کشاورز قرابایی

تاریخ شروع همایش: 1400/11/15