امروز شنبه, 05 فروردین,1402

فرصت ارسال مقالات تا 15 اسفند 1400 می باشد

زمان برگزاری همایش به 19 اسفند 1400 موکول شد

 1. راهبرد های سیاست گذاری توسعه کارآفرینی مولد
 2. راهبرد های تکمیل زنجیره های تولید، صنایع بالادستی و پائین دستی جهت تقویت و زایش فرصت های رقابت پذیری اقتصاد کشور
 3. سیاست ها و برنامه های تسهیل محیط کسب و کار کشور جهت پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از بخش های تولید مولد
 4. راهبرد های اصلاح ساختار اقتصادی ایران ( تکمیل سامانه های اطلاعاتی، اصلاح نظام بانکی و تامین مالی، اصلاح نظام مالیاتی، و...)
 5. راهبرد ها، برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصاد دیجیتال، کارآفرینی دیجیتال و کسب و کار های دیجیتال در خدمت بخش تولید مولد
 6. راهبرد های سیاستگذاری و مدیریت تجارت خارجی ( دیپلماسی تجاری، تنوع سبد صادراتی کشور، تنوع کشور های مقصد صادراتی ...)
 7. راهبرد های و سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان و زنجیره های استارت آپی، شتاب دهنده ها، تجاری سازی، صادرات دانش بنیانی
 8. راهبرد های تقویت پیچیدگی اقتصادی، پیشگیری از خام فروشی، هدف گذاری افزایش ارزش افزوده صادرات و رقابت پذیری اقتصادی
 9. اقتصاد سیاسی امنیت اقتصادی، مدیریت ریسک های داخلی و بین المللی اقتصاد، سیاست گذاری دیپلماسی اقتصادی تعامل بهینه در جهان
 10. راهبرد ها، سیاست ها و برنامه های عملیاتی توسعه بازار سرمایه، 
 11. اصلاح نظام مالی دولت، بودجه ریزی عملیاتی،
 12. راهبرد ها و الگوهای توسعه بومی ، الگوی توسعه اسلامی – ایرانی، عملکرد برنامه آمایش سرزمین کشور
 13. راهبرد های و سیاست های توسعه اشتغال مولد، کاهش بیکاری با سیاست های توانمند سازی جوانان، زنان، ارتقاء مشارکت اقتصادی، بهره مندی از کلیه ظرفیت های انسانی، طبیعی و مزیت های منطقه ای
 14. اصلاح و توسعه نظام نهادی با اصلاح رویه های عملیاتی اصلاح نظام های انگیزشی رشد و پیشرفت، 

دکتر ابوالفضل طهماسبی رییس دانشگاه گنبد کاووس

دکتر علی ستاریان معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبد کاووس

دکتر ابراهیم غلامعلی‌پور علمداری مدیر پژوهش و فناوری

دکتر مسعود احمدی رییس دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی

دکتر علی کارشناسان دبیر علمی همایش

دکتر اسمعیل ابونوری استاد تمام اقتصاد دانشگاه سمنان

دکتر سهراب دل انگیزان دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

دکتر علیرضا گرشاسبی دانشیار اقتصاد موسسه مطالعات بازرگانی 

دکتر سیامک شکوهی فرد پژوهشگر پسادکتری اقتصاد دانشگاه پیام نور

دکتر محمود رامشینی استادیار مدیریت دانشگاه بجنورد

دکتر مرضیه اسفندیاری دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمد حکاک دانشیار مدیریت دانشگاه لرستان

دکتر مصیب پهلوانی دانشیار اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

دکتر محمد کریم استاد تمام اقتصاد دانشگاه خوارزمی

دکتر حسن دلیری استادیار اقتصاد دانشگاه گلستان

دکتر عیسی نیازی استادیار مدیریت دانشگاه گلستان

دکتر رضا مظهری استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس 

دکتر حمید رضا قزلسفلو استادیار مدیریت ورزشی دانشگاه گنبد کاووس

دکتر محسن محمدی خیاره استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس 

دکتر مسعود خیراندیش استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

دکتر وحید اسکو استادیار حسابداری دانشگاه گنبد کاووس

دکتر عبدالخالق خنکا استادیار حسابداری دانشگاه گنبد کاووس

دکتر هادی امینی استادیار حسابداری دانشگاه گنبد کاووس 

دکتر ابوالفضل مومنی استادیار حسابداری دانشگاه گنبد کاووس 

دکتر باقر ادبی فیروزجایی استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس 

دکتر هادی ثنایی پور استادیار کارآفرینی دانشگاه گنبد کاووس 

دکتر علی کارشناسان استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس 

دکتر اسمعیل ابونوری استاد اقتصاد دانشگاه سمنان

دکتر سهراب دل انگیزان دانشیار اقتصاد دانشگاه رازی کرمانشاه

عنوان مقاله  (B Zar 14 Bold)

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2؛ نام و نام خانوادگی نویسنده سوم3(B zar 12, Bold)

 

1-سمت نویسندة اول (دانشجو/دانش آموخته/استادیار/دانشیار و ...) گروه ....، دانشکده .....، دانشگاه .... (B zar 11 pt)   

2-سمت نویسندة دوم (دانشجو/دانش آموخته/استادیار/دانشیار و ...) گروه ....، دانشکده .....، دانشگاه ....  (B zar 11 pt)   

2-سمت نویسندة دوم (دانشجو/دانش آموخته/استادیار/دانشیار و ...) گروه ....، دانشکده .....، دانشگاه ....  (B zar 11 pt)   

* ایمیل نویسنده مسئول مکاتبات: (B Nazanin 11 pt)

نويسنده مسئول با ستاره مشخص شود.

چکیده

چکیده فارسی با فونت12 B zar و 400-350 کلمه؛

 

واژگان کلیدی: با فونت 11  B zar و حداکثر 5 کلمه که با علامت کاما جدا شده اند.

 

Title (Times New Roman 13 Bold)

 

First Author1; Second Author1; Third Author2 (Times New Roman 12)

 

1- Position of the First Author (Times New Roman 11)

2- Position of the Second Author (Times New Roman 11)

2- Position of the Second Author (Times New Roman 11)

 

*Corresponding Author Email address (Times New Roman 10)

 

 

Abstract

English abstract, 350-400 words (Times New Roman 12)

 

Keywords: Maximum 5 words separated with comma (Times New Roman 11, Bold)

 

متن مقاله نيز همچون بخش چکيده، با قلم B zar اندازه 12 و قلم Times New Roman با اندازه 10 براي لغات انگليسي و فاصله سطرها به صورت single  نوشته شود. عنوان بخش­ها و زیر بخش­ها ( به عنوان نمونه: 1-1- ) بايد با قلم B zar اندازه 11 و پررنگ شماره گذاري شود.

همچنين هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت (pt 11 B Nazanin) در زير شکل نوشته مي­شود. همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت (pt 11 B Nazanin) در بالاي جدول نوشته مي­شود.

ساختار مقاله به صورت زیر می باشد

1.مقدمه

2.مبانی نظری و پیشینه تحقیق

3. روش شناسی تحقیق

4. یافته های تحقیق

5. جمع بندی و پیشنهادات

منابع و ماخذ:

بخش منابع در انتهاي مقاله قرار مي‌گيرد و عنوان آن داراي شماره نيست. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسي و بعد مراجع انگليسي را با ذكر شماره و به ترتيب حروف الفبا مرتب نماييد. مراجع فارسي با قلم B zar نازك اندازه 11و مراجع انگليسي با قلم  Times New Roman اندازه 10 ذكر شوند.

شایان ذکر است حداقل صفحات 12 و حداکثر 20 صفحه می باشد.

هزینه های ثبت نام

هزینه مقاله اول 1,000,000 ریال
هزینه مقاله اول (دانشجوی سایر دانشگاه ها) 1,200,000 ریال
هزینه مقاله دوم به بعد (عضو هیات علمی) (به ازای هر مقاله) 1,000,000 ریال
هزینه مقاله اول (دانشجو) 800,000 ریال
هزینه مقاله دوم به بعد (عضو هیات علمی سایر دانشگاه ها) (به ازای هر مقاله) 800,000 ریال
هزینه مقاله اول (دانشجوی دانشگاه گنبد) 1,000,000 ریال

جدول زمانبندی اولین همایش راهبرد اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید، پشتیبانی‌ها و مانع زدایی‌ها

پنج شنبه 1400/12/19 دانشگاه گنبد کاووس

زمان

عنوان

سخنران یا ارائه کننده

9-9/10

قرآن و سرود ملی

-

9/10-9/20

سخنرانی و خوشامدگویی رییس دانشگاه

دکتر ابوالفضل طهماسبی

9/20-9/30

گزارش علمی دبیر همایش

دکتر علی کارشناسان

9/30-10/15

سخنرانی اول همایش: راهبرد اقتصاد کارآفرینی در ایران با رویکرد تولید ملی

دکتر اسمعیل ابونوری، استاد دانشگاه سمنان

10/15-11

سخنرانی دوم همایش: نقش دانشگاه‌ها در کارآفرینی و انتقال تکنولوژی

دکتر سهراب دل‌انگیزان، دانشیار دانشگاه رازی کرمانشاه

11-11/15

ارائه مقاله اول: تقویت رقابت‌پذیری منطقه‌ای در راستای جهش اقتصادی تولید

علیرضا گرشاسبی، دانشیار موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی

11/15-11/30

ارائه مقاله دوم: تبیین و تحلیل اثرات فساد بر فضای کسب و کار (رویکرد داده‌های پانلی)

سیامک شکوهی‌فرد، پژوهشگر  پسادکتری دانشگاه پیام‌نور

11/30-11/45

ارائه مقاله سوم: هم سنجی مفهومی روایات مشوّق کارآفرینی با حدیث متناقض نمای مهیّای فقر شدن

سیدمهدی رحمتی، استادیار دانشگاه گنبد کاووس

11/45-13

استراحت و ارائه مقالات پوستری

13-13/15

ارائه مقاله چهارم: اثر توسعه مالی و تورم بر نابرابری درآمد؛ مقایسه مناطق شهری و روستایی ایران

آناهیتا روزی‌طلب، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سمنان

13/15-13/30

ارائه مقاله پنجم: بررسی رابطه علّی بین پس‌انداز، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران با استفاده از روش تودا و یاماموتو (1400-1338)

امیر تقوی، دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه سیستان و بلوچستان

13/30-13/45

ارائه مقاله ششم:  ارائه استراتژی‌های کاربردی به‌منظور توسعه سواد مالی در یک بازار سرمایه اسلامی

محمود رامشینی، استادیار دانشگاه بجنورد

13/45-14

ارائه مقاله هفتم: اهمیت حقوق مالکیت فکری در ارتقای کارآفرینی از دیدگاه انتقال تکنولوژی

صاحبه مسعودی دانش‌آموخته دکتری دانشگاه فردوسی مشهد

14-14/15

ارائه مقاله هشتم:  عوامل موثر بر مصرف خصوصی در ایران با استفاده راهیافت کرانه ها

فوزیه قاسمی دانش آموخته

دانشگاه آزاد اسلامی

14/15-14/30

ارائه مقاله نهم: تاثیر سواد مالی بر فعالیت‌های کارآفرینانه: مروری بر ادبیات

 

امینه زیوری، دانش آموخته

دانشگاه گنبد کاووس

14/30-15

اختتامیه همایش (معاون آموزشی و پژوهشی دانشگاه)

دکتر علی ستاریان

 

دانشگاه گنبد کاووس 

دبیر اجرایی همایش 09111189432

مهلت ارسال مقالات: 1400/11/20

اعلام نتایج داوری : 1400/11/30

تاریخ برگزاری همایش: 1400/12/19