امروز سه شنبه, 05 بهمن,1400

دلایل و اهداف برگزاری همایش:

هدایت توجه پژوهش گران و مدیران به موضوعات و اولویت های تصمیم گیری و سیاست گذاری و برنامه ریزی اقتصاد کشور به ویژه در شرایط تحریم اقتصادی جهت پیشگیری از آسیب پذیری و بازدارندگی اقتصادی 

نوع همایش : ملی

کد مجوزISC : ۰۰۲۱۱-۵۱۴۱۶ 

امکان صدور گواهی پذیرش پیش از موعد جهت دانشجویان در حال دفاع پایان نامه فراهم می باشد.

محورهای همایش:

 1. راهبرد های سیاست گذاری توسعه کارآفرینی مولد
 2. راهبرد های سیاست گذاری توسعه نوآوری و فناوری
 3. راهبرد های تکمیل زنجیره های تولید، پیوند های صنایع بالادستی و پائین دستی جهت توسعه فرصت های کارآفرینی، نوآوری و رقابت پذیری اقتصاد کشور
 4. سیاست ها و برنامه های تسهیل محیط کسب و کار کشور با رویکرد پشتیبانی ها و مانع زدایی ها از بخش های تولید مولد
 5. راهبرد های اصلاح ساختار اقتصادی ایران با تقویت انگیزش رانت شومپیتری ( تکمیل سامانه های اطلاعاتی، اصلاح نظام بانکی و تامین مالی، اصلاح نظام مالیاتی، و...)
 6. راهبرد ها، برنامه ها و سیاست های توسعه اقتصاد دیجیتال، کارآفرینی دیجیتال و کسب و کار های دیجیتال در خدمت بخش تولید مولد
 7. راهبرد های سیاستگذاری و مدیریت تجارت خارجی ( دیپلماسی تجاری، تنوع سبد صادراتی کشور، تنوع کشور های مقصد صادراتی ...)
 8. راهبرد های و سیاست های توسعه اقتصاد دانش بنیان و زنجیره های استارت آپی، شتاب دهنده ها، تجاری سازی، صادرات دانش بنیانی
 9. راهبرد های تقویت پیچیدگی اقتصادی، پیشگیری از خام فروشی، هدف گذاری افزایش ارزش افزوده صادرات و رقابت پذیری اقتصادی
 10. اقتصاد سیاسی امنیت اقتصادی، مدیریت ریسک های داخلی و بین المللی اقتصاد، سیاست گذاری دیپلماسی اقتصادی تعامل بهینه در جهان
 11. راهبرد ها، سیاست ها و برنامه های عملیاتی توسعه بازار سرمایه، ارتقا دموکراسی اقتصادی، اقتصاد مردمی ، و توسعه اقتصاد تعاون از مسیر بازار سرمایه
 12. اصلاح نظام مالی دولت، بودجه ریزی عملیاتی، استقرار حسابداری تعهدی در بخش عمومی، ارتقاء ضریب نفوذ نظارت و ارزشیابی در ارزیابی عملکرد مدیران و سازمان های دولتی برای ارتقاء پاسخگویی، بهره وری، حکمرانی چابک و بهینه
 13. راهبرد ها و الگوهای توسعه بومی ، الگوی توسعه اسلامی – ایرانی، نظام برنامه ریزی دانش محور، عملکرد برنامه آمایش سرزمین کشور
 14. راهبرد های و سیاست های توسعه اشتغال مولد، کاهش بیکاری با سیاست های توانمند سازی جوانان، زنان، ارتقاء مشارکت اقتصادی، بهره مندی از کلیه ظرفیت های انسانی، طبیعی و مزیت های منطقه ای
 15. اصلاح و توسعه نظام نهادی با اصلاح رویه های عملیاتی اصلاح نظام های انگیزشی رشد و پیشرفت، با سازوکار های نظارت و ارزشیابی جهت مبارزه با رانت جویی و فرصت هایی که از مجرای برنامه ریزی، شیوه نامه ها و عملکرد ایجاد می گردد و هدایت انرژی و منابع انسانی به بخش های مولد، نوآور، دانش بنیان و فناورانه  
 • دکتر ابوالفضل طهماسبی - ریاست محترم دانشگاه گنبدکاووس.
 • دکتر علی ستاریان - معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشگاه گنبدکاووس.
 • دکتر مسعود احمدی - ریاست محترم دانشکده علوم انسانی و علوم ورزشی.
 • دکتر حسین محمدی - معاونت محترم آموزشی و پژوهشی دانشکده.
 • دکتر علی کارشناسان - عضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی و اداری-دبیر علمی همایش.
 • دکتر باقر ادبی فیروزجائی - ععضو هیأت علمی گروه علوم اقتصادی و اداری - دبیر اجرایی همایش.
 

 اعضاء کمیته علمی:

دکتر سهراب دل انگیزان دانشیار دانشگاه رازی

دکتر محسن صادقی دانشیار حقوق خصوصی دانشگاه تهران

دکتر نادر نادری دانشیار گروه  مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی

دکتر محمد جواد جمشیدی  دانشیار گروه  مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی

دکتر مهدی حسین پوری استادیار گروه  مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی

دکتر بیژن رضایی استادیار گروه  مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی

دکتر یوسف محمدی فر استادیار گروه  مدیریت و کارآفرینی دانشگاه رازی

دکتر محمد حکاک دانشیار دانشگاه لرستان

دکتر رضا مظهری، استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

دکتر حسن دلیری استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

دکترمحمد مهدی شهرازی، استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

دکتر مسعود خیراندیش، استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

دکتر محسن محمدی خیاره، استادیار اقتصاد دانشگاه گنبد کاووس

دکتر هادی ثنایی پور، استادیار کارآفرینی دانشگاه گنبد کاووس

دکتر وحید اسکو، استادیار حسابداری، دانشگاه گنبد کاووس

دکتر هادی امینی، استادیار حسابداری، دانشگاه گنبد کاووس

دکتر مهدی کشاورز قرابایی دانشگاه گنبد کاووس

عنوان مقاله  (B Zar 14 Bold)

نام و نام خانوادگی نویسنده اول1؛ نام و نام خانوادگی نویسنده دوم2؛ نام و نام خانوادگی نویسنده سوم3(B zar 12, Bold)

1-سمت نویسندة اول (دانشجو/دانش آموخته/استادیار/دانشیار و ...) گروه ....، دانشکده .....، دانشگاه .... (B zar 11 pt)   

2-سمت نویسندة دوم (دانشجو/دانش آموخته/استادیار/دانشیار و ...) گروه ....، دانشکده .....، دانشگاه ....  (B zar 11 pt)   

2-سمت نویسندة دوم (دانشجو/دانش آموخته/استادیار/دانشیار و ...) گروه ....، دانشکده .....، دانشگاه ....  (B zar 11 pt)   

* ایمیل نویسنده مسئول مکاتبات: (B zar 11 pt)

نويسنده مسئول با ستاره مشخص شود.

چکیده

چکیده فارسی با فونت12 B zar و 400-350 کلمه؛

واژگان کلیدی: با فونت 11  B zar و حداکثر 5 کلمه که با علامت کاما جدا شده اند.

 

Title (Times New Roman 13 Bold)

First Author1; Second Author1; Third Author2 (Times New Roman 12)

1- Position of the First Author (Times New Roman 11)

2- Position of the Second Author (Times New Roman 11)

2- Position of the Second Author (Times New Roman 11)

*Corresponding Author Email address (Times New Roman 10)

 

Abstract

English abstract, 350-400 words (Times New Roman 12)

Keywords: 

Maximum 5 words separated with comma (Times New Roman 11, Bold)

 

متن مقاله نيز همچون بخش چکيده، با قلم B zar اندازه 12 و قلم Times New Roman با اندازه 10 براي لغات انگليسي و فاصله سطرها به صورت single  نوشته شود. عنوان بخش­ها و زیر بخش­ها ( به عنوان نمونه: 1-1- ) بايد با قلم B zar اندازه 11 و پررنگ شماره گذاري شود.

همچنين هر شکل داراي عنوان مستقلي است که با فونت (pt 11 B zar) در زير شکل نوشته مي­شود. همچنين هر جدول داراي عنوان مستقلي است که با فونت (pt 11 B zar) در بالاي جدول نوشته مي­شود.

ساختار مقاله به صورت زیر می باشد

1.مقدمه

2.مبانی نظری و پیشینه تحقیق

3. روش شناسی تحقیق

4. یافته های تحقیق

5. جمع بندی و پیشنهادات

منابع و ماخذ:

بخش منابع در انتهاي مقاله قرار مي‌گيرد و عنوان آن داراي شماره نيست. در نوشتن مراجع ابتدا مراجع فارسي و بعد مراجع انگليسي را با ذكر شماره و به ترتيب حروف الفبا مرتب نماييد. مراجع فارسي با قلم B zar نازك اندازه 11و مراجع انگليسي با قلم  Times New Roman اندازه 10 ذكر شوند.

شایان ذکر است حداقل صفحات 12 و حداکثر 20 صفحه می باشد.

راهنمای ثبت نام و ارسال مقاله در سایت همایش مشخص شده است.

هزینه ارسال مقالات برای اساتید و هیات علمی دانشگاه ها و موسسات آموزشی و پژوهشی 120 هزار تومان و برای دانشجویان 100 هزار تومان است.

 

دانشگاه تهران

دانشگاه رازی کرمانشاه

دانشگاه ارومیه

دبیر علمی: علی کارشناسان -

ایمیل:ali.karshenasan@gmail.com                شماره تماس: 09127354905

دبیر اجرایی: باقر ادبی فیروزجایی

ایمیل:b.adabi@gonbad.ac.ir                شماره تماس: 09111189432

مهلت ارسال مقالات: 1400/11/20

اعلام نتایج داوری : 1400/11/30

تاریخ برگزاری همایش: 1400/12/04